Leader
08 مهر 1395 ساعت 23:45
فرهنگی:
0093744537982
bayyenat.kabul@gmail.com
امداد:
0093702500543
a.rayesi93@gmail.com

ارتباط مستقیم

مدیریت:

0093703414482
S.ebrahimsajjadi@gmail.com
آموزش :
0093744537981
mohsenjafari1371@gmail.com

تا کنون صدها نفر از جوانان افغانستانی از خدمات آموزشی و فرهنگی این سازمان استفاده نموده اند .

با توجه به اهمیت فضای مجازی این سازمان فعالیت های آموزشی خود را در بستر ایننترنت آغاز نموده است.

معرفی سازمان

سازمان آموزشی و فرهنگی بینات ، سازمانی غیر وابسته و مستقل است که از سال 1382 در شهر کابل فعالیت های خود را آغاز نموده است.

علاوه بر مسائل آموزشی محرومیت موجود در جامعه و درخواست خیرین سازمان را به سمت فعالیت های امدادی کشانده است.

Back to Top

Template Design:طراحی و اجرا : بينات